Egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY

Szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

HARMONOGRAM MATUR W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Termin główny – od 4 do 20 maja 2021 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 19 do 21 maja – nie jest zdawana w naszej szkole
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 16 czerwca 2021 r.

 1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 8 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 16 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 24 sierpnia 2021 r.‎

 1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 24 sierpnia‎.
 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) –nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

DOSTOSOWANIA

Osobom:‎

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • słabosłyszącym
 • niesłyszącym
 • słabowidzącym
 • niewidomym
 • z afazją
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk
 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom).
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z chorobami przewlekłymi
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • z zaburzeniami komunikacji językowej

przysługuje– na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego. Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎

PRZYBORY

Z jakich przyborów może korzystać zdający podczas egzaminów maturalnych