Strona główna

Konsultacje

Konsultacje w szkole – procedury

 • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
 • Z zajęć w formie konsultacji w szkole nie mogą brać udziału uczniowie i nauczyciele chorzy lub z objawami choroby zakaźnej, przebywający na kwarantannie bądź mieszkający z osobami poddanymi kwarantannie.  
 • Wchodząc do szkoły uczeń zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie (załącznik 1 lub załącznik 2)
 • Konsultacje na terenie szkoły będą miały charakter konsultacji indywidualnych lub będą odbywać się w małych grupach wyłącznie według ustalonego przez Dyrektora harmonogramu.
 • Propozycję terminu i godzin konsultacji po ustaleniach z uczniami do akceptacji Dyrektorowi szkoły przedstawia nauczyciel.
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach można zwiększyć liczbę uczestników – nie więcej niż o 2.
 • Uczniowie w budynku szkoły oraz przed szkołą zachowują zasady szczególnej ostrożności (zasłonięte nos i usta, dystans 1,5 m między osobami, dezynfekują ręce przed i po spotkaniu środkiem znajdującym się przy drzwiach wejściowych).
 • Wchodzącym do szkoły uczniom i nauczycielom mierzona jest temperatura ciała; jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń lub nauczyciel jest chory, nie zostaje wpuszczony do szkoły.
 • Uczniowie podczas konsultacji siedzą w osobnych ławkach zachowując pomiędzy sobą co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 • Podczas konsultacji każdy zdający korzysta wyłącznie z własnych podręczników, ćwiczeń, przyborów piśmienniczych, linijki, kalkulatora itd.
 • Siedząc w ławce, można zdjąć maseczkę. Należy ją założyć, wychodząc do toalety i po zakończonych zajęciach.
 • Podczas konsultacji w szkole obowiązuje zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.
 • Sale, w których odbywają się konsultacje muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę i dezynfekowane po ich zakończeniu
 • Osobom ze stwierdzonymi objawami chorobowymi, wyznaczone zostanie pomieszczenie, w którym będą mogły przebywać w izolacji do czasu podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu.

 Oświadczenie na konsultacje