Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1

Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo (skany oraz zdjęcia bez opisów alternatywnych).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Leszek Iwonicki,
adres e-mail – informatyk@zs7koszalin.pl
numer telefonu – 48 94 3452772

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie usytuowany jest przy
ul. Orląt Lwowskich 18 w Koszalinie.

Zespół Szkół nr 7 składa się z trzech budynków:
Budynek główny nr 1.
Budynek nr 2 połączony z budynkiem nr 1 korytarzem na poziomie parteru.

Budynek nr 3 – były internat połączony z budynkiem głównym nr 1 korytarzem na poziomie I piętra.

 1. Do budynku głównego nr 1 prowadzą dwa wejścia:
 • od strony ul. Orląt Lwowskich wejście główne, dostępne dla osób
  z niepełnosprawnością ruchową tzn. do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych – pochylnia z barierką i schody,
 • od strony podwórka – wejście z poziomu gruntu i schody.
 1. Do budynku nr 2 prowadzi jedno wejście od strony placu apelowego, które jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych – schody. Budynek jest połączony
  z budynkiem głównym nr 1 na poziomie parteru.
 2. Do budynku nr 3 – byłego internatu prowadzi jedno wejście od strony wjazdu na teren posesji, które jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych – schody. Budynek jest połączony z budynkiem głównym nr 1 korytarzem na poziomie I piętra.
 1. Zespół Szkół nr 7 jest ogólnodostępny w godzinach pracy.
 2. Budynek główny nr 1 jest dwukondygnacyjny i podpiwniczony.
 3. Budynek nr 2 jest trzykondygnacyjny.
 4. Budynek nr 3 – były internat jest trzykondygnacyjny i podpiwniczony.
 5. W budynku głównym nr 1 dostęp wózkiem dla osób niepełnosprawnych możliwy jest jedynie do sal znajdujących się na parterze w budynku nr 1
  i w budynku nr 2 ( budynki są połączone na poziomie parteru). Do pozostałych poziomów prowadzą schody.
 6. Przed głównym budynkiem szkoły znajduje się jedno wydzielone miejsce (koperta wymalowana w kolorze niebieskim) do zaparkowania pojazdu dla osoby niepełnosprawnej.
 7. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Skip to content