Informacja o projekcie „Moją perspektywą –KWALIFIKACJE!”

Projekt „Moją perspektywą –KWALIFIKACJE!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego  2014-2020,  Priorytetu  VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących  w kształceniu  zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Celem Projektu „Moją perspektywą –KWALIFIKACJE!” jest podniesienie jakości kształcenia w 17 zawodach  prowadzonych przez 9 szkół zawodowych z miasta Koszalina, poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Projekt, w Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie, skierowany jest do uczniów klas Technikum Budowlanego, którzy kształcą się w zawodach:  technik architektury krajobrazu i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej realizowany będzie od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2023 roku w trzech edycjach (w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023). Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie otrzymają wsparcie w postaci:

1.poradnictwa zawodowego, w tym: grupowego  doradztwa zawodowego (zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego  w  trakcie,  których  Uczestnicy  Projektu  będą  zdobywać  lub poszerzać wiedzę, w szczególności z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz  indywidualnego doradztwa zawodowego (indywidualne spotkania Uczestnika Projektu z doradcą  zawodowym, ukierunkowane  na  ocenę  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów, planowanie ścieżki kariery zawodowej, ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych).

2. kursów/szkoleń, mających na celu poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych, a przez  to  uzyskanie  nowych kwalifikacji  i kompetencji potwierdzonych stosownym dokumentem;

3. stażu, 150  godzin  zajęć  praktycznych  odbywających się w wytypowanym  przez szkołę  podmiocie, mających na celu doskonalenie praktycznych umiejętności w zawodzie.

4. zajęć poszerzających wiedzę z przedmiotów zawodowych

5. wycieczek zawodoznawczych W ramach projektu Zespół Szkół nr 7 w Koszalinie uzyskał 99 000 zł na pomoce dydaktyczne. Ogólna kwota na realizację projektu w Zespole Szkół nr 7 to  464 756,00 zł.

Skip to content