Informacje ogólne o projekcie

 
Informacje ogólne o Projekcie
 
Projekt „Czas na KWALIFIKACJE” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 21 zawodach prowadzonych przez 7 szkół zawodowych z Koszalina i 1 szkoły zawodowej z Białogardu, poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów, doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół.
Projekt, w Zespole Szkół nr 8 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie, skierowany jest do 60 uczniów technikum (technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik budownictwa, technik geodeta) 6 nauczycieli.
Projekt realizowany jest w dwóch edycjach (w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023).
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie otrzymają wsparcie w postaci:
1. poradnictwa zawodowego, w tym:
a. grupowego doradztwa zawodowego (zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego w trakcie, których Uczestnicy Projektu będą zdobywać lub poszerzać wiedzę, w szczególności z zakresu poruszania się po rynku pracy);
b. indywidualnego doradztwa zawodowego (indywidualne spotkania Uczestnika Projektu z doradcą zawodowym, ukierunkowane na ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania
 
 
poszczególnych zawodów, planowanie ścieżki kariery zawodowej, ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych);
2. kursów / szkoleń mających na celu poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych, a przez to uzyskanie nowych kwalifikacji potwierdzonych stosownym certyfikatem lub dokumentem równoważnym;
3. dodatkowych zajęć z wybranych przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych zwiększających kompetencje Uczestników Projektu.
Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w Projekcie otrzymają wsparcie w postaci kursu/szkolenia mającego na celu poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych, a przez to uzyskanie nowych kompetencji, potwierdzonych stosownym dokumentem.
Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji, wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz kryteria naboru omawiają odrębne dokumenty, dostępne u szkolnego koordynatora projektu (sala 57) i na stronie internetowej szkoły: https://zs7koszalin.pl/
Skip to content