Konferencja

24 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego odbyła się konferencja mająca na celu podsumowanie realizacji projektu „Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych”.

Projekt o numerze 2020-1-PL01-KA101-080051 w ramach programu Erasmus+, akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, typ akcji KA101 – Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowany był od grudnia 2020 do czerwca 2022 r., jego całkowity budżet wyniósł 34720 €. Koordynatorką projektu była pani Magdalena Bugajska.

W czasie konferencji upowszechniającej rezultaty projektu przedstawiono główne cele i założenia z nim związane.

Projekt „Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych” był realizowany w porozumieniu z organizacją partnerską Cultura e Dintorni z Martina Franca we Włoszech oraz Ex.Act Malta z Valletty na Malcie.

Głównym celem projektu było odbycie przez nauczycieli ZS7 szkoleń branżowych. Staże w wymiarze 40 godzin odbyły się we Włoszech w przedsiębiorstwach zgodnych z branżą, w której zatrudnieni są nauczyciele. Nauczyciele uczący na kierunku technik architektury krajobrazu odbyli staż w firmie Florovivaistica Pinto Nicola, dla technika budownictwa było to przedsiębiorstwo – Edil Rinnova di Semeraro Giuseppe, dla technika geodetyBottega Creativa Carrisi, natomiast dla technika grafiki i poligrafii cyfrowej szkolenie branżowe zorganizowano w firmie Emmeci Grafica. Osiągnięcie założeń projektu pozwoliło nauczycielom lepiej wypełniać obowiązki zawodowe, co przełożyło się na podniesienie jakości pracy szkoły. W czasie mobilności związanej z job shadowing uczestnicy zapoznali się ze specyfiką pracy przedsiębiorstw, w których odbywali szkolenia branżowe oraz zapoznali się z zasadami BHP obowiązującymi we Włoszech dla poszczególnych zawodów. poznali czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy, Poznali również nowoczesne technologie, urządzenia oraz maszyny, materiały i narzędzia używane podczas pracy oraz zasady ich bezpiecznej eksploatacji i kontroli jakości pracy, kształtowali również swoje umiejętności interpersonalne podczas rozmów z pracownikami firm i ich klientami. Zweryfikowali swoją wiedzę teoretyczną poprzez uczestnictwo w praktykach w naturalnych warunkach pracy.

Kolejnym celem projektu była poprawa znajomości języka angielskiego przez nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZS 7. Umożliwił to 20-godzinny kurs językowy, który zorganizowała instytucja partnerska oraz 10-godzinny kurs przygotowawczy prowadzony przez magistra filologii angielskiej, który odbył się na terenie szkoły przed wyjazdem nauczycieli na Maltę. 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZS 7, którzy znają język angielski na poziomie podstawowym, pragnący poszerzyć swoje kompetencje językowe i osiągnąć poziom B1 wyjechało na tygodniowy pobyt na Maltę. Podczas mobilności uczestnicy wzięli udział w kursie językowym w Cavendish School of English – jest to szkoła językowa organizująca kursy akredytowane i certyfikowane na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez native speaker’ow. Podczas kursu zmniejszeniu uległy bariery językowe związane z używaniem języka obcego w sytuacjach dnia codziennego, a także podczas posługiwania się słownictwem branżowym, uczestnicy mobilności swobodniej wyrażali swoje poglądy i opinie. Doskonalenie w zakresie posługiwania się językiem angielskim pozwoli nauczycielom brać udział w kolejnych projektach europejskich. Biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim umożliwi nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z nauczycielami z innych krajów UE, pozwoli na poszukiwanie szkół partnerskich, z którymi można nawiązać współpracę oraz wymianę uczniów i nauczycieli w przyszłości.

Założeniem projektu był też rozwój kulturowy jego uczestników. Umożliwiły to wycieczki krajoznawcze zorganizowane w czasie mobilności, pozwoliły uczestnikom projektu poznać kulturę i historią regionu Apulia i Valletta.

Projekt przyniósł następujące rezultaty twarde:

• aktualizacja posiadanej dotychczas wiedzy teoretycznej w zakresie prowadzonych przedmiotów oraz podniesienie praktycznych umiejętności łączących się z wykonywaniem zadań zawodowych,

• zapoznanie się ze strukturą organizacyjną oraz modelem zarządzania i komunikacji w ramach poszczególnych instytucji organizujących staże zawodowe,

• poznanie nowoczesnych technologii stosowanych w poszczególnych branżach,

• poprawa znajomości języków obcych uczestników, którzy odbędą zaplanowane i zrealizowane w szkole zajęcia przygotowania językowego i kulturowego,

• uzyskanie certyfikatów potwierdzających odbycie zajęć przygotowania kulturowego oraz certyfikatów odbycia kursu języka obcego (w ramach zajęć przygotowawczych),

• uzyskanie wystawionych przez partnerów projektu certyfikatów odbycia mobilności, potwierdzające odbycie kursu językowego i staży oraz dokumenty Europass Mobilność.

Projekt zakładał także osiągnięcie rezultatów miękkich. Należą do nich:

• zwiększenie motywacji do nauki języków obcych,

• podniesienie samooceny uczestników projektu,

• doskonalenie kompetencji personalno-społecznych, cenionych przez pracodawców, takich jak: odpowiedzialność, otwartość, umiejętności negocjacyjne, asertywność,

• zwiększenie motywacji do samodoskonalenia,

• podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych uczestników,

• poznanie historii, kultury i obyczajów krajów partnerskich,

• doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.

W czasie konferencji przedstawiciele poszczególnych zawodów opowiedzieli o przebiegu staży zawodowych, nabytych umiejętnościach i swoich wrażeniach z pracy w międzynarodowych zespołach. Uczestnicy mobilności mającej na celu poprawę znajomości języka angielskiego zrelacjonowali przebieg kursu, przedstawili metody i środki dydaktyczne używane do nauczania języków obcych na Malcie. Konferencję podsumowała Pani Dyrektor ZS7, Ewa Kroll, która podkreślała ogromne znaczenie mobilności dla rozwoju zawodowego nauczycieli i podnoszenia znaczenia placówki w środowisku lokalnym. Zwróciła uwagę uczestników konferencji na rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród kadry uczącej, a co za tym idzie – wzrost efektywności i jakości kształcenia zawodowego.

Uczestnicy projektu realizując mobilności mieli możliwość zaobserwowania innego stylu życia i innej kultury. Dzięki temu stali się bardziej otwarci na odmienność kulturową. Nastąpiło poszerzenie horyzontów i światopoglądu, kształtowanie tolerancji i otwartości wobec innych kultur i narodów. Udział kadry pedagogicznej w projekcie oraz  dzielenie się zdobytą wiedzą z pozostałymi pracownikami naszej szkoły nadał placówce europejski wymiar. Zaowocował utrwalaniem i rozwijaniem w opinii środowiska lokalnego obrazu szkoły jako aktywnej i dynamicznie rozwijającej się instytucji.

Skip to content