Konkurs plastyczny „Zabytki Koszalina

konkurs-zbytki

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW ZS7
pt. „Zabytki Koszalina”.

§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Zabytki Koszalina”

 1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół nr 7 im Bronisława Bukowskiego w Koszalinie.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 31 marca 2021r. i trwa do 30 kwietnia 2021r.

§ 2
Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Rozwijanie wrażliwości na piękno zabytków oraz pogłębianie wiedzy na ich temat.
 2. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 3. Promowanie walorów środowiska lokalnego.

§ 3
Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie.
 2. Przewidziane są nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w konkursie.
 3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 4. Prace powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, pisaki, rysunek kredkami, grafika komputerowa itp.
 5. Prace powinny być wykonane indywidualnie, na formacie A4 lub A3.
 6. Pracę należy opisać na odwrocie wg poniższego wzoru:
  Imię i nazwisko
  Klasa
  Imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz podpis opiekuna.
 7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.
 8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
 9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 10. Prace należy wysyłać w formie elektronicznej, w postaci plików jpeg (zdjęcia lub skany) plus zdjęcie tylnej strony pracy wraz z opisem z punktu 6, na adres mailowy szkoły szkola@zs7koszalin.pl w tytule maila wpisując KONKURS ZABYTKI

§ 4
Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy nadsyłać w formie elektronicznej do dnia 30 kwietnia 2021r. , na adres:
  szkola@zs7koszalin.pl , w tytule maila wpisując KONKURS ZABYTKI
 2. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje specjalnie w tym celu powołane jury.
 3. Jury pod uwagę weźmie:
  • jakość wykonania,
  • oryginalność.
 4. Decyzje Jury są ostateczne.

§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły.
 2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione do dnia 21 maja 2021r.

.
§ 6
Nagrody

 1. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. § 7
  Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy
Skip to content