Rada rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 7
im. Bronisława Bukowskiego
ul. Orląt Lwowskich 18
75-522 Koszalin
Konto: 91 1020 2791 0000 7502 0008 7080

     Prezydium Rady Rodziców:

 1.  Barbara Zmuda -Trzebiatowska       – przewodnicząca
 • Marzena Zając                              – sekretarz
 • Sylwia Soroczyńska                      – skarbnik
 • Bartosz Ilecki                                 – członek
 • Anna Skrzypińska                         – członek
 • Katarzyna Szydłowska                – członek

         Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.     Rada Rodziców działa na zasadach określonych w ustawie Prawo Oświatowe oraz regulaminie przez nią ustalonym.

       Celem RR jest:
– reprezentowanie ogółu rodziców danej szkoły

– podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły

– rozwijanie różnych form aktywności rodziców

– gromadzenie funduszy potrzebnych dla wspierania działalności szkoły

 Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności :

 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
 • szczegółowy tryb przeprowadzania  wyborów

  Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • występowanie z wnioskami i opiniami do dyrektora szkoły i innych organów szkoły
 • uchwalanie wraz z rada pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

                                         REGULAMIN RADY RODZICÓW

w Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).
§ 2.

 • Rada Rodziców jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców i opiekunów uczniów Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie.
 • W Zespole Szkół nr 7 funkcjonuje jedna Rada Rodziców; tworzą ją przedstawiciele wszystkich oddziałów szkół wchodzących w skład Zespołu, w których tworzone są rady rodziców

§ 3.

 • Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.
 • Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział II

Cele rady rodziców

§ 4.

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły, której celem jest:

 1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły i podniesienia jakości jej pracy.
 2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.
 3. Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego.
 4. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły.
 5. Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

Rozdział III

Zadania Rady Rodziców

§ 5.

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 2. Rada Rodziców może występować we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Radę Rodziców wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych reprezentuje Prezydium wybrane spośród członków Rady Rodziców ZS 7.
 4. Rada Rodziców obraduje min 2 razy w roku na planowanych zebraniach lub doraźnych.
 5. Rada Rodziców udziela absolutorium Prezydium Rady Rodziców na zakończenie kadencji.
 6. Rada Rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy zachowaniu kworum.
 7. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
 8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 9. Program wychowawczo-profilaktycznego ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 10. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 11. Rada Rodziców może występować z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli.
 12. Rada Rodziców uchwala propozycje wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.
 13. Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 14. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział dyrektor szkoły, na zaproszenie Rady Rodziców.
 15. Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

Rozdział IV

Kompetencje struktur wykonawczych Rady Rodziców

§ 6

Kompetencje Przewodniczącego Rady Rodziców:

 • reprezentowanie Rady  Rodziców ZS 7 na zewnątrz.
 • kierowanie pracą Rady i Prezydium oraz nadzorowanie działalności finansowej.
 • Zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Rady Rodziców, Prezydium Rady i ich prowadzenie.
 • opracowywanie , wspólnie z Prezydium planu działalności
 • przekazywanie Dyrektorowi Szkoły i innym organom wniosków, opinii na temat szkoły.
 • realizacji uchwał i planów pracy.
 • informowanie rodziców o działalności Rady i Prezydium
 • w PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI Przewodniczącego Rady jego obowiązki przejmuje wskazana przez niego osoba
 • Przewodniczący za zgodą Prezydium Rady Rodziców podpisuje umowy, zlecenia, przelewy.
 • podpisuje decyzje w sprawach nagłych

§ 7

Kompetencje Sekretarza Rady Rodziców

 • opracowanie harmonogramu zebrań i  ich protokołowanie
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady i Prezydium

§ 8

Kompetencje Skarbnika  Rady Rodziców

Sprawowanie nadzoru nad:

 • prowadzeniem działalności finansowo-gospodarczej Rady
 • sprawowanie nadzoru na wpłatami na konto rady rodziców i wydatkowaniem środków.

§ 9

Kompetencje Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

 • kontrolowanie realizacji uchwał Rady Rodziców
 • kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców, pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
 • kontrolowanie gospodarki majątkowej Rady Rodziców,
 • składanie  sprawozdań ze swojej działalności na zebraniu Plenarnym Rady Rodziców na zakończenie kadencji.
 • opracowanie rocznego sprawozdania dotyczącego działalności Przewodniczącego Rady Rodziców będącego podstawą sformułowania wniosku o uzyskanie lub nie uzyskanie absolutorium

§10

Kompetencje Prezydium Rady Rodziców:

 1. opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 2. może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, jednak zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 3. wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela w związku z ubieganiem się przez nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego
  i dyplomowanego przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego i w związku z oceną pracy.
 4. powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 5. Brak opinii nie wstrzymuje postępowania awansowego.
 6. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 7. opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Rozdział V

Kadencja i tryb przeprowadzania wyborów

§11

 1. Kadencja rad klasowych trwa jeden rok szkolny.
 2. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny,  do 15 września
 3. Pierwsze posiedzenie Rad Klasowych zwołuje wychowawca klasy na polecenie dyrektora szkoły do 15 września
 4. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły do 15 września.

§ 12

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 • Wybory do rad oddziałowych – rad klasowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przy obecności umożliwiającej ich przeprowadzenie z powołaniem komisji skrutacyjnej.
 • Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców (opiekunów) uczniów danego oddziału.
 • W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 • Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 • Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 • Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 • W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 • Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców.
 • Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

§ 13.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

 1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Przedstawicielem do Rady Rodziców jest jedna osoba z rady oddziału wybrana na pierwszym zebraniu rodziców w wyborach tajnych .
 3. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym lub tajnym spośród przedstawicieli rad oddziałowych.
 4. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 5. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców:
 6.  powołanie komisji skrutacyjnej
 7. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur
 8. przeprowadzenie głosowania,
 9. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 10. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 11. Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 12. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 13. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.

Rozdział VI

Struktura rady rodziców

§ 14.

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:
 3. przewodniczący,
 4. skarbnik,
 5. sekretarz,
 6. członkowie -3 osoby
 1. Kadencja Prezydium trwa rok.
 2. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.

Rozdział VII

Tryb podejmowania uchwał

§ 15

 1. Prezydium Rady i Rada może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
 2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców i jej  Prezydium podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
 4. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 5. Uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

Rozdział VIII

Dokumentowanie pracy Rady i Prezydium

§ 16.

 1. Zebrania Rady Rodziców  i Prezydium Rady Rodziców są protokołowane.
 2. Protokół zebrania powinien zawierać:
 1. numer, datę i miejsce zebrania,
 2. listę osób obecnych podczas zebrania,
 3. zatwierdzony porządek obrad,
 4. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. przebieg obrad,
 6. streszczenie wystąpień oraz wnioski,
 7. treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,
 8. podpisy przewodniczącego i protokolanta.
 1. Protokoły z posiedzeń Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.
 2. Zebrania Rady Rodziców numeruje się cyframi arabskimi, a uchwały cyframi arabskimi łamane na rok szkolny
 3. Nowa Rada Rodziców tworzy Księgę Protokołów za 1 rok kadencji i daje ją do trwałej oprawy. Po każdej kadencji zamieszcza się protokoły Komisji Rewizyjnej.
 4. Księga protokołów ma ponumerowane strony. Na ostatniej stronie umieszcza się adnotację Księga zawiera ………….. ponumerowanych stron i obejmuje okres od ……………. do…………………………… Pod adnotacją umieszcza się pieczęć Rady oraz Dyrektora szkoły.
 5. Za prawidłowe, bieżące prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady Rodziców odpowiada Przewodniczący i Sekretarz.
 6. Za przechowywanie Księgi Protokołów odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.

Rozdział IX

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

§ 17.

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku  jest uprawniony Przewodniczący Rady Rodziców i Przedstawiciel Dyrekcji – Główna Księgowa
 3. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada Rodziców i jej Prezydium ustala na początku każdego roku szkolnego.
 4. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.
 5. Prezydium RR podejmuje  uchwały w sprawie wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku RR.
 6. Rada Rodziców może zatrudnić, za wynagrodzeniem, osobę odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.
 7. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone m. in. na:

a) poprawę bazy dydaktycznej szkoły;

b) wspomaganie procesu dydaktycznego;

c) dofinansowanie wycieczek klasowych;

e) organizację imprez szkolnych;

f)  zapomogi;

 g) nagrody;

h) obsługa finansowa  Rady Rodziców

i) na nagrodę dla klasy za wpłaty na Radę Rodziców w wysokości:

– 20%  w przypadku 100%  wpłat składek 

– 10%  w przypadku wpłat składek powyżej 50%

 • Szczególną formą wydatkowania funduszy są wydatki okolicznościowe dla:

a)       Najlepszego Ucznia Roku;

b)       Najlepszej klasy Roku

c)       ucznia który osiągnął najlepszy Sukces Roku.

 • Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważniona jest osoba zajmująca się obsługą finansową i prowadzeniem kasy ( umowa –zlecenie z RR)
 • Dokumenty finansowe, przed ich zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone
  przez Przewodniczącego Rady Rodziców
 • Pisemne wnioski o przyznanie środków finansowych, wraz z uzasadnieniem mogą składać:

a)     Dyrektor Szkoły;

b)    wychowawcy klas;

c)    nauczyciele;

d)    pedagog szkolny;

e)    rady klasowe;

f)     Samorząd Uczniowski.

 1. Rada Rodziców upoważnia Dyrektora szkoły do dysponowania środkami finansowymi z jej funduszy do wysokości 1000 złotych w danym roku szkolnym.
 2. Rok obrachunkowy trwa od 01 września do 31 sierpnia roku szkolnego.
 3. Dokumenty kierowane do Rady Rodziców należy składać do osoby zajmującej się obsługą finansowo-księgową w kasie szkoły

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 18.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
 3. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.
 4. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.
 5. Nowelizację Regulaminu uchwala Rada Rodziców.
 6. Nowy Regulamin uchwala Rada Rodziców.
 7. Nowelizację lub  uchwalenie nowego Regulaminu przeprowadza się zwykłą większością głosów przy obecność minimum 50% członków Rady Rodziców.
 8. Warunkami zakończenia kadencji przez Prezydium Rady Rodziców jest:

a)  złożenie sprawozdania ze swojej działalności merytorycznej;

b)  złożenie sprawozdania finansowego z działalności Rady Rodziców;

 •  Członkowie Rady Rodziców, którzy nie wykonują swoich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez zebranie rodziców. Wniosek o odwołanie składa Prezydium Rady.
 • Rada Rodziców używa podłużnej pieczątki.
 • Rada Rodziców posiada własne konto bankowe.
 • Przewodniczący Rady Rodziców używa podłużnej pieczątki.

§ 19.

Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 11 stycznia 2018 r. (Uchwała nr …./2017/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców) i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

                                                              Izabela Wesołowska

Przewodnicząca Rady Rodziców
Zespołu Szkół nr 7
im. B. Bukowskiego w Koszalinie

Podstawa prawna

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) – art. 83 i art. 84.

Skip to content