„Współczesny obraz pracy przymusowej”

27 października 2022 r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w konferencji nt. ,,Handlu ludźmi”, organizowanej przez Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej oraz Fundację La Strada-przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu. Uczestnikom konferencji został przedstawiony problem handlu ludźmi, kto za nim stoi oraz co powinno się zmienić w systemie, by uniknąć tego zagrożenia. Przestępstwo z art. 189a kodeksu karnego – handel ludźmi w odbiorze społecznym traktowane jest jako jedno z najbardziej destabilizujących i destruktywnych  procederów XXI w. Nieustabilizowana sytuacja emocjonalna ludzi młodych, niewydolne środowisko rodzinne oraz powszechna chęć poprawy swojego statusu materialnego wystawiają ich na ryzyko zainteresowania nimi osób trudniących się handlem ludźmi. Współczesne niewolnictwo w zdestabilizowanej rzeczywistości emocjonalnej młodego pokolenia, rzeczywistości zagrożenia konfliktem zbrojnym oraz w niestabilnej sytuacji ekonomicznej, staje się jeszcze silniejszym zagrożeniem wymagającym stałego zwiększania świadomości w sferze budowania odporności jednostki na zdestabilizowaną rzeczywistość oraz wsparcia ze strony systemu. Szkoła jako środowisko kształtujące młodzież będącą w silnym zainteresowaniu handlem ludźmi, jakością swojego funkcjonowania, edukacji oraz oferowanego wsparcia skutecznie wspiera ludzi młodych by ci mając dobre fundamenty w sferze psychicznej, edukacyjnej oraz społecznej byli mniej podatni na zagrożenie ze strony współczesnego niewolnictwa.